Algemene voorwaarden Zeepatelier & Giftshop Uzepia

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Uzepia: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Zeepatelier & Giftshop Uzepia gevestigd aan de Herenweg 23 A te Kudelstaart, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50.41.30.82;

b. klant: het bedrijf die met Uzepia een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Uzepia heeft ontvangen of met wie Uzepia in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Uzepia enige rechtshandeling verricht;

c. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Uzepia en de klant;

d. product: het product dat door Uzepia wordt geleverd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door Uzepia aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Uzepia en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

2.2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Uzepia vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien Uzepia niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Uzepia in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6. Uzepia heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend.

3.2. Uzepia is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten, op de website, in offertes of in de overeenkomst.

3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4. Uzepia heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

3.5. Alle afbeeldingen, maten, kleuren, geuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen in offertes, brochures of op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van Uzepia telefonisch, via de e-mail of via de website heeft aanvaard dan wel nadat de klant akkoord is gegaan met een offerte van Uzepia.

4.2. Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden.

Artikel 5. Prijzen en transportkosten

5.1. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

5.2. Uzepia heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

5.3. De opgegeven prijs is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze kostprijsbestanddelen na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de levering door onvoorzienbare omstandigheden wordt verhoogd, dan heeft Uzepia het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen aan de klant.

5.4. De vermelde prijzen zijn exclusief transportkosten.

Artikel 6. Levering

6.1. De producten worden via de post of via een transportbedrijf aan de klant geleverd.

6.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.

6.3. Uzepia is gerechtigd in gedeeltes te leveren.

6.4. De klant is verplicht de geleverde producten af te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd doet daar niet aan af.

6.5. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is Uzepia gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Uzepia het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

6.6. Voor de klant die niet in Nederland gevestigd is, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

Artikel 7. Leveringstermijn

7.1. De vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Uzepia bekend waren en zij zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

7.2. De leveringstermijn vangt aan op het moment dat Uzepia de betaling voor de bestelling van de klant heeft ontvangen.

7.3. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Uzepia ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

7.4. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8.  Verplichtingen van de klant

8.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uzepia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uzepia ter beschikking worden gesteld.

8.2. De klant is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk of via de e-mail aan Uzepia te melden.

8.3. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken en vervoeren, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

8.4. De klant dient de producten enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het product bestemd is.

8.5. Indien Uzepia aan de klant inlogcodes heeft verstrekt om in te kunnen loggen op haar website, dan dient de klant deze inlogcodes geheim te houden. Uzepia kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.

Artikel 9. Facturatie en betaling

9.1. Facturatie geschiedt vooraf onverwijld na de bestelling.

9.2. De klant dient de van Uzepia ontvangen facturen te allen tijde te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

9.3. Producten worden geleverd nadat Uzepia de betaling van de bestelling heeft ontvangen, tenzij partijen zijn overeengekomen dat levering op rekening geschiedt.

9.4. Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Uzepia maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

9.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Uzepia, totdat alle vorderingen die Uzepia op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

10.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

a. verpanden;

b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

10.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Uzepia te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Uzepia veilig te stellen.

10.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Uzepia niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Uzepia gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Uzepia op volledige schadevergoeding.

10.5. Indien Uzepia gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Uzepia toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Uzepia zich bevinden.

10.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Uzepia daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Uzepia.

10.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Uzepia toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring

11.1. Uzepia kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

11.2. Uzepia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Uzepia is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

11.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Uzepia is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

11.4. Uzepia is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, gebruikt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.

11.5. Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product of de verpakking, sluit Uzepia iedere aansprakelijkheid uit.

11.6. Uzepia is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

11.7. Indien Uzepia aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Uzepia beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Uzepia gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Uzepia beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.8. De klant vrijwaart Uzepia voor vorderingen die derden tegen Uzepia instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Uzepia niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Uzepia op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Uzepia mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

11.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Uzepia vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Uzepia kan aanwenden.

11.10. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Uzepia handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Uzepia daardoor lijdt.

Artikel 12. Reclames

12.1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

a. of de juiste producten zijn geleverd;

b. of het juiste aantal producten is geleverd;

c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

12.2. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Uzepia gemeld te worden. Reclames ter zake van geleverde producten dienen in ieder geval binnen 24 uur na de levering aan Uzepia kenbaar te worden gemaakt. Indien de reclame mondeling is ingediend, dan dient de reclame schriftelijk of via de e-mail aan Uzepia bevestigd te worden. Reclames die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

12.3. De klant is verplicht Uzepia de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat Uzepia overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat Uzepia enige aansprakelijkheid erkent.

12.4. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

12.5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

12.6. Indien een product bij de levering een gebrek vertoont en de klant tijdig heeft gereclameerd, dan zal Uzepia, naar haar keuze, een vervangend product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren.

12.7. In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, geur, kwaliteit, vorm, gewicht e.d. en schade of gebreken aan de geleverde producten die zijn ontstaan doordat de klant onzorgvuldig met het product is omgegaan, komen niet voor reclame in aanmerking.

12.8. Het recht om te reclameren vervalt indien de klant de geleverde producten heeft doorverkocht.

Artikel 13. Ontbinding

13.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Uzepia het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Uzepia op schadevergoeding.

13.2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Uzepia niet nakomt of Uzepia vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Uzepia adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Uzepia het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Uzepia op schadevergoeding.

13.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Uzepia niet tot enige schadevergoeding gehouden.

13.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Uzepia op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Uzepia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Uzepia liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; diefstal; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Uzepia door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Uzepia of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Uzepia of van het door haar ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Uzepia ten gevolge waarvan Uzepia haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

14.3. Voor zover Uzepia ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, dan is Uzepia gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 16. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

16.1. De klant dient alle industriële en intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Uzepia geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Elke overeenkomst tussen Uzepia en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Uzepia worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Uzepia gevestigd is.

Scroll naar boven